Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

Zápis z 1.členské schůze vlastníků jednotek Společenství Urbánkova 3357/41, 
           konané dne 2.12.2009
 
                    
Přítomni: viz prezenční listina 
Přizváni: JUDr. Strnad, notář

Bod 1. - 5. zapsán JUDr. Strnadem a v zápisu Bytového družstva Urbánkova 3357/41

6.Dlouhodobý plán modernizací a rekonstrukcí domu Urbánkova 3357/41
     
a)Předseda představenstva bytového družstva Urbánkova 3357/41 pan Klvaňa 
 (dále jen předseda družstva) seznámil vlastníky jednotek se stavem výše
 uvedeného domu a konstatoval, že je nutná investice do opravy výtahu, 
 která musí být podle nařízení EU uskutečněna do roku 2013.
b)Pan Šváb vznesl návrh, aby byl vyhotoven předběžný rozpočet na rozfázování
 světel na chodbě při vstupu do domu a na schodišti. Výbor Společenství 
 vlastníků následně dle nabídky rozhodne, zda toto realizovat.
   

7.Zpráva o poskytování služeb, stanovení záloh na rok 2010, způsob 
 rozúčtování cen služeb 

Předseda družstva konstatoval, že je družstvo spokojené s fy PRODŮM a navrhl,
aby výbor Společenství vlastníků s výše uvedenou fy nadále spolupracoval. 
Dále navrhl, aby se změny rozúčtování záloh uskutečnily až po výsledku 
ročního vyúčtování za rok 2009.

8.Zpráva o stavu finančních prostředků ve fondu oprav

Předseda představenstva seznámil výbor Společenství vlastníků se stavem 
finančních prostředků ve fondu oprav.

9.Návrh a schválení správce domu Urbánkova 3357/41

Shromáždění vlastníků jednotek jednohlasně dle prezenční listiny odsouhlasilo,
že správu domu Urbánkova 3357/41 bude zajišťovat výbor Společenství vlastníků.

10.Návrh a schválení účetního a daňového poradce

Předseda družstva navrhl a Shromáždění vlastníků jednotek jednohlasně dle
prezenční listiny odsouhlasilo, aby daňové prohlášení za každou bytovou 
jednotku hromadně připravil JUDr. Strnad.

11.Návrh a schválení funkcionářských odměn výboru společenství

Předseda družstva navrhl a dal hlasovat, aby funk. odměny byly navrženy při
výroční schůzi Shromáždění vlastníků jednotek. Toto bylo jednohlasně dle 
prezenční listiny schváleno.

12.Diskuse

a)Předseda družstva informoval, že dne 9.12. a 10.12.2009 budou v době mezi
 14. – 18. h. měnit ve všech bytových jednotkách vodoměry a musí být umožněn
 přístup do bytů.
b)Předseda družstva navrhl, aby byl objednán kontejner na odvoz objemného 
 odpadu, protože se na chodbách v domě hromadí nepotřebné objemné věci. 
 Shromáždění vlastníků jednohlasně odsouhlasilo dle prezenční listiny 
 kontejner objednat.
c)Dále předseda družstva pan Klvaňa informoval o dluhu byt. jednotky č.20,
 který k dnešnímu dni tj. 2. 12. 2009 činí 140 tis. bez penále. 
 Paní Kačmárová v nejbližší době obdrží soudní rozhodnutí o zaplacení 
 dluhu do 15 dnů.
d)Pan Nováček požádal JUDr. Strnada o stručné právní vysvětlení následujících
 nezbytných kroků, které se vztahují k převodu družstva na výbor Společenství
 vlastníků. Ten tak učinil.
e)Pan Šváb navrhl, aby kancelář v přízemí domu, která sloužila družstvu a 
 nadále bude sloužit výboru Společenství Urbánkova 3357/41, byla opatřena 
 mříží z obou stran a byla tato vybavena počítačem a připojením na internet.
 I vzhledem k tomu, že každý právní subjekt musí mít zřízenu datovou schránku.
 Shromáždění vlastníků výše uvedené jednohlasně dle prezenční listiny schválilo.
f)Pan Krpec opakovaně požádal vlastníky byt. jednotek, aby v domě udržovali 
 pořádek a zamykali zadní vchod.


Zapsala: Lucie Hanzlová

Schválila: Mgr. Libuše Hapalová

Příloha: prezenční listina


V Praze 2.12.2009