Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

Zápis z členské schůze Společenství Urbánkova 3357/41 a Bytového 
      družstva Urbánkova 3357/41 konané dne 3.5.2012

                     
Přítomni: dle prezenční listiny 

Přizváni: Paní Markéta Zemková z realitní kanceláře Ypsilon 
     reality s.r.o., manželé Gondovi

Program: Přijetí manželů Ing. Martina Gondy a Jany Gondové 
     za členy výše uvedeného BD 
     

Manželé Gondovi byli představeni členům BD a Společenství Urbánkova
3357/41. Po vyjasnění dotazu pana Houšky ohledně platby do fondu oprav
bylo přistoupeno k hlasování. 

Hlasování se zúčastnilo celkem 24 členů BD a Společenství 3357/41 dle
prezenční listiny. Pro přijetí manželů Gondových do BD hlasovalo všech 
24 zúčastněných dle prezenční listiny. 

Manželé Gondovi složili 24.4.2012 do advokátní úschovy u advokáta Mgr.
Ing. Jana Šeldera, Advokátní kancelář Šelder, Thámova 4002/4, Praha 8
Karlín, členský vklad ve výši 2 250 000 Kč ( dva milióny dvě stě padesát
tisíc Korun českých ) a tato částka bude po předložení smlouvy o užívání
bytu č. 20 o velikosti 4 + 1 v domě Společenství Urbánkova 3357 a BD
Urbánkova 3357/41 převedena na účet BD, č. účtu 110452163/0300, a to
neprodleně.
 
Členové Společenství Urbánkova 3357/41 a BD rovněž souhlasili s renovací
bytu a vyzděním původního bytového jádra uvedeného bytu.

Bytové družstvo prohlašuje, že pro manželé Gondovi platí rovněž v plné 
míře článek 5 odst. 1 a 2 stanov BD.

Základní členský vklad manželů Gondových 2 500 Kč ( dva tisíce pět set 
Korun českých ) je částí členského vkladu ( 2 250 000 Kč ). 


Zapsali: Mgr. Libuše Hapalová a Jindřich Klvaňa

Schválili: Mgr. Libuše Hapalová a Jindřich Klvaňa

Příloha : prezenční listina


V Praze 3.5.2012