Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

    Zápis z členské schůze Bytového družstva Urbánkova 3357/41
      za účasti členů Společenství Urbánkova 3357/41 
      konané dne 17.2.2015 od 19:00 hodin v suterénu
        domu č.p. 3357/41, ul. Urbánkova, Praha 4
------------------------------------------------------------------------------ 
     Bytové družstvo Urbánkova 3357/41, Praha 4, v likvidaci, 
    se sídlem: 143 00, Praha 4, Urbánkova 3357/41, IČ: 25092723,
       zapsané v OR MS Praha, oddíl Dr, vložka 2931
          
V souladu se stanovami družstva a ustanov. Zákona č. 90/2012 Sb o obchodních 
spol. a družstvech pozvánky na členskou schůzi byly doručeny na adresu členů
dle seznamu členů a vyvěšeny v informační schránce družstva v domě již dne 
30.1.2015. (viz.příl.č.1) 
 
Na schůzi je přítomno 26 členů družstva z 35, z toho 17 členů osobně, 9 členů
na základě plných mocí, to je účast ve výši 74,28 %, tzn., že členská schůze
je u s n á š e n í  s ch o p n á ! 

Hosté: JUDr. František Futó – likvidátor družstva;
         
Schůzi zahájil předseda : p. Jindřich Klvaňa;

Program členské schůze:
1) Prezence, kontrola usnášení schopnosti – viz prezenční listina ; (příl.č.2)
2) Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, skrutátora, ověřovatele zápisu 
3) Zpráva o průběhu likvidace družstva – (viz příl.č.3) 
4) Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku – (viz příl.č.4) 
5) Různé - diskuse
6) Přijetí usnesení 
7) Závěr - ukončení schůze


Bod 2.programu: 
Předseda p. Jindřich Klvaňa:

- přivítal přítomné členy družstva a představuje JUDr. Futó, likvidátora družstva
- oznamuje, že členská schůze je usnášení schopná, protože je přítomno 27 členů 
 z celkového počtu 35, z toho 17 osobně, 9 na základě plných mocí, to je 74,28 %
 účast;
- seznamuje členskou schůzi s programem;
- seznamuje členskou schůzi se způsobem hlasování tj., že manželé mají jeden
 hlas, že se hlasuje veřejně, že hlasování se děje zvednutím ruky, že členové,
 kteří mají udělenou plnou moc od jiného člena družstva zvedají i druhou ruku
 za zmocnitele;
- poté navrhuje jednotlivé fyzické osoby do funkce: 
 - předsedajícího: Jindřich Klvaňa   
 - skrutátora: pí. L.Zachová
 - zapisovatele: JUDr. František Futó
 - ověřovatele zápisu: Mgr.L.Hapalová

- a vyzývá čl.schůzi k hlasování...
  
- výsledek hlasování – pro: 26 členů 
            proti: nikdo 
            zdržel se hlasování: nikdo 
                
- členská schůze zvolila výše jmenované do navrhované funkce. 


Bod 3.programu:
JUDr. Futó - likvidátor: 

- přednáší zprávu o likvidaci družstva, která trvala od 1.května 2014 do
 23.prosince 2014,  
- informuje o postupu a činnosti likvidátora, sděluje výši majetku při 
 vstupu do likvidace,  
- výdaje a příjem v průběhu likvidace a oznamuje, že likvidační zůstatek 
 družstva činí 84.042,25,- Kč.    
 ( vše dle písemné zprávy, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu ), 
- po přednesení zprávy o likvidace je přistoupeno k jejímu projednání 
 členskou schůzi,
- likvidátor se dotazuje přítomných členů, zda má někdo dotaz, připomínku
 ke zprávě;  
- uvádí, že zpráva je povinnou přílohou návrhu na výmaz, že ze zákona 
 k podání návrhu na výmaz družstva z OR může přistoupit až po 3 měsících
 od konání dnešní čl. schůze, atd; 
- ke zprávě o průběhu likvidace z pléna nejsou žádné konkrétní dotazy ani
 připomínky k zaprotokolování.

               
Bod 4.programu:
JUDr. Futó - likvidátor:

- přednáší návrh na rozdělení likvidačního zůstatku družstva ze dne 23.12.2014
 ( písemné vyhotovení návrhu je nedílnou přílohou tohoto zápisu );
- upozorňuje přítomné členy družstva na ustanovení § 663, odst. 1. zákona 
 č. 90/2012 o obchodních korporacích, tzn., že podíl na likvidačním zůstatku
 může vyplácet až po uplynutí 3 měsíců od konání dnešní členské schůze, nebo
 v případě podání návrhu na neplatnost usnesení členské schůze až po pravomocném
 rozhodnutí soudu;
- oznamuje, že písemné vyhotovení Návrhu na rozdělení likv. zůstatku bylo možno
 si vyžádat u likvidátora před členskou schůzi, že po schůzi je k dispozicí - 
 nahlédnutí u pana předsedy představenstva, který na požádání členům družstva
 poskytne kopie návrhu na rozdělení likv. zůstatku; 
- žádá členskou schůzi o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, dle  
 kterého likvidační zůstatek se rozdělí tak, že každý člen družstva má nárok na
 podíl z likvidačního zůstatku ve výši: 2.344,06 -,Kč.
- upozorňuje členy, že zákon neupravuje „techniku výplaty“ likv. podílů, že čl.
 schůze může uložit likvidátorovi jak má provést výplatu podílů (v hotovosti 
 k rukám členů, převodem na účet členů, atd).

- přistoupeno k hlasování o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku...

- výsledek hlasování - pro: 26 členů 
            proti: nikdo
            zdržel se hlasování: nikdo
 
- návrh na rozdělení likvidačního zůstatku b y l s c h v á l e n dnešní členskou
 schůzí. 


Bod 5.programu:
Předsedající schůze zahajuje diskusi:

- v rámci diskuse...
- p. Klvaňa navrhuje členům, aby po uplynutí 3 měsíční zákonné lhůty likvidátor
 nevyplácel podíly jednotlivým členům družstva, ale aby převedl na účet 
 Společenství Urbánkova 3357/41, IČ 022 88 214, Praha 4, Urbánkova 3357/41, kde
 bude každému členovi SVJ podíl - částka ve výši 2.344,06 Kč zaúčtována jako
 mimořádný příspěvek do fondu oprav. Svůj návrh odůvodňuje potřebou posílení
 fondu oprav SVJ, očekávaným obecným růstem cen vstupu medii, skutečností, že
 členská základna BD a SVJ je totožná, atd.
- z pléna se ozývají souhlasné i nesouhlasné projevy, různé dotazy a názory ( bez
 žádosti o zaprotokolování ).

- přistoupeno k hlasování o návrhu p. Klvaňi...
       
- výsledek hlasování - pro: 4 členi
            proti: 19 členů
            zdržel se hlasování: 3 členi
           
- návrh p. Klvaňi n e b y l p ř i j a t.

- po hlasování likvidátor podává informace o způsobu vyrozumění, data a místa
 výplaty likv. podílu, že se bude vyplácet v domě v kanceláři BD/SVJ, že 
 dostatečným předstihem vývěskou v domě bude informovat členy a datumu a času
 výplaty, o nutnosti dostavit se osobně s dokladem totožnosti, atd.

 
Bod 6.programu:
předsedající schůze předkládá členské schůzi:

- návrh na přijetí usnesení dnešní členské schůze ve znění:

Návrh usnesení členské schůze ze dne 17.2.2015:

1) Čl.sch. bere na vědomí zprávu likvidátora o průběhu likvidace jak byla
  přednesena a jak je uvedena v písemném vyhotovení likvidátora bez připomínek ; 

2) Čl.sch. schvaluje návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku tak
  jak byl přednesen a jak je uveden v písemném vyhotovení návrhu s tím, že 
  každému členovi - manželé mají společné členství – náleží podíl ve výši: 
  2.344,06 Kč ;

- přistoupeno k hlasování o usnesení členské schůze...
 
- výsledek hlasování - pro: 26 členů 
            proti: nikdo
            zdržel se hlasování: nikdo

- usnesení členské schůze ze dne 17.2.2015 ve výše uvedeném znění b y l o 
 p ř i j a t o.


Bod 7.programu:
předsedající schůze: 

- poděkoval přítomným za účast a za aktivitu na dnešní členské schůzi a v 19:50
 hod. členskou schůzi ukončil.


V Praze dne 17.2.2015 


Zápis vyhotovil: JUDr. F. Futó


Zápis ověřila: Mgr. Libuše Hapalová 


Zápis z členské schůze za družstvo schválil: Jindřich Klvaňa